Terug naar overzicht

Stedelijke inpassing Europalaan Noord belangrijke opgave

Ontwikkelingen Merwede

donderdag 24 september 2015

Met de plannen voor herontwikkeling van Merwede – als deelgebied vijf van de Merwedekanaalzone – tot aantrekkelijk woon-/werkgebied komt onvermijdelijk ook de stedelijke inpassing van de Europalaan Noord in beeld. Als belangrijke verkeersader vormt de drukke Europalaan momenteel onder andere een barrière voor fietsers en voetgangers tussen Rivierenwijk in oost en Park Transwijk in West. In de Gebiedsagenda Zuid-Zuidwest, een concretisering van het ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar uit 2012, valt over de Europalaan als belangrijke ruimtelijke- en mobiliteitsopgave het nodige te lezen. 

Van ambitiedocument naar concrete projecten
Met het in 2012 gepresenteerde ‘ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ (UAB) – tot stand gekomen na een brede consultatie onder experts en belangenorganisaties in de stad – koerst de gemeente Utrecht op een duurzaam bereikbare en aantrekkelijke stad. Daarbij wordt de bereikbaarheid van economische kerngebieden gegarandeerd. Een verdere concretisering van de gemeentelijke ambities kreeg stadsbreed inmiddels vorm in diverse actieplannen, zoals het actieplan ‘Slimme Routes Slim Regelen’ (over verkeers- en vervoerssystemen) én per gebied in een aantal Gebiedsagenda’s UAB (over de belangrijkste ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven per gebied). Aan de opgaven uit de Gebiedsagenda’s worden vervolgens (fysieke) projecten gekoppeld die van belang zijn voor de realisatie van de gemeentelijke ambities met een tijdshorizon tot 2025 met een doorkijk voor de periode daarna.

Inpassing Europalaan belangrijke opgave
Binnen het thema ‘de verbonden stad’ uit het ambitiedocument UAB wordt ingezet op het versterken van de ruimtelijke- en verkeerskundige continuïteit op de radialen tussen stadsring en binnenstad. De drukke Europalaan vormt daarbij een belangrijke (doch ondersteunende) verkeersader voor autoverkeer enerzijds en mogelijk ook als toekomstige tramroute richting Nieuwegein. Die functie mag echter niet ten koste gaan van verbinding tussen onder andere Rivierenwijk en Park Transwijk. In de Gebiedsagenda Zuid-Zuidwest komt de stedelijke inpassing van de Europalaan Noord, mede in verband met het grootschalige karakter van Merwede als herstructureringszone, dan ook terug als belangrijke opgave. Het gebied, nu nog redelijk geïsoleerd, moet een volwaardig onderdeel van de wijk en de stad worden en kan daarbij profiteren van goede fietsvoorzieningen, busverbindingen en eventueel op lange termijn een tram door middel van goede aansluiting(en) daarop.

Beter verbinden
Waar de Europalaan een belangrijke functie blijft vervullen in het stedelijke verkeerssysteem dient de toekomstige inpassing daarin, volgens de Gebiedsagenda Zuid-Zuidwest, de barrièrewerking voor fiets en voetganger te verminderen, maar met behoud van de verkeersfunctie voor auto en OV. Onder andere de geplande HOV-tunnel bij het Anne Frankplein draagt hieraan bij, ‘een aantrekkelijke en veilige inpassing, vooral ook van het bovengrondse kruispunt, is daarbij een belangrijk punt van aandacht’. Aan de oostkant van het Merwedegebied vormt het Merwedekanaal een barrière voor langzaam verkeer. Een fijnmaziger netwerk is wenselijk, zodat wijken elkaars voorzieningen (winkels, het rondje Stadseiland dat langs de Merwedekanaalzone loopt, etc.) kunnen bereiken zonder de auto te hoeven gebruiken. Maar ook om een aantrekkelijke fietsroute te creëren tussen Kanaleneiland en De Uithof langs de zuidkant van het centrum, die de binnenstadsroute kan ontlasten. Om hierin te voorzien zijn extra fiets-/loopbruggen gewenst.

Gerelateerde opgaven
Behalve de inrichting en oversteekbaarheid van de Europalaan Noord is ook het feit dat de Europalaan-Zuid, ter hoogte van de Meubelboulevard, en het Europaplein weinig extra autoverkeer aankunnen van groot belang. De Gebiedsagenda Zuid-Zuidwest voorziet dan ook in een aantal gerelateerde opgaven. Zo dient de stedenbouwkundige structuur optimaal te worden aangesloten op de al aanwezige en toekomstige loop- en doorfietsroutes en OV-haltes en wordt voorgesorteerd op de kansen die een tweede tramas biedt (en ook de (betaald) parkeersituatie rondom haltes daarbij betrekken). Er dienen loop- en fietsroutes door het gebied te worden gemaakt, voordeuren dienen te worden georiënteerd op fiets- en looproutes en fietsenstallingen dienen makkelijk  bereikbaar te zijn. Waar mogelijk dienen gedeelde mobiliteitsvoorzieningen te worden geïntegreerd in de plannen (deelauto’s, deelbakfietsen etc.) en autoverkeer dient zo min mogelijk op de A12-aansluiting Europalaan-Zuid georiënteerd te worden, maar gestimuleerd worden richting M.L. Kinglaan (A2) of Papendorp (en daar naar A2 of A12) te rijden.

Nog niet geprogrammeerd
Uit een samenvattend overzicht in de Gebiedsagenda Zuid-Zuidwest blijkt vooralsnog dat de gerelateerde opgaven voor de stedelijke inpassing van de Europalaan Noord binnen de ambities uit het UAB nog niet door de gemeente Utrecht zijn geprogrammeerd. Concreet betekent dit dat er momenteel nog geen budget beschikbaar is voor uitvoering. Behalve de eventuele aanleg van een tweede tramas staan desondanks alle gerelateerde opgaven gepland voor de korte termijn (2015-2020) of middellange termijn (2020-2025). Nu de herstructurering van Merwede steeds meer vorm krijgt, onder andere met de binnenkort aan de Utrechtse gemeenteraad te presenteren ontwikkelambitie (inclusief visie op de Europalaan), wint ook de stedelijke inpassing van de Europalaan aan belang. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen dienaangaande dan ook nauwlettend volgen!